PKN Kerk Kollumerpomp

Sinds 1906 staat er in Kollumerpomp een Gereformeerde kerk. Daarvoor stond deze kerk in Kollum. De kerk is daar afgebroken en in Kollumerpomp weer opgebouwd. Vanaf 30 september 1906 is het dus niet meer nodig dat de Pompsters naar Kollumer kerk lopen. De Pompster kerk is dan nog wel een onderdeel van de Kollumer gereformeerde kerk, maar met een eigen Pompster kerkenraad. Toch wilde Kollumerpomp graag helemaal zelfstandig worden. Dit kan pas later in 1923 gerealiseerd worden. Sindsdien is Kollumerpomp dan ook een zelfstandige gemeente helemaal los van Kollum. In 1924 wordt er een pastorie naast de kerk gebouwd.

In 1927 kan dan ook de eerste predikant aangenomen worden, dit was kandidaat Ds. Van der Sijs uit Leiderdorp. Hij heeft in 1930 weer afscheid van Kollumerpomp genomen. Daarna hebben de volgende predikanten in Kollumerpomp gestaan:

1931-1934 Ds. Boonstra

1935-1946 Ds. Groenevelt

1946-1973 Ds. Wielenga

1975-1980 Ds. Wijbenga

Vanaf de tijd dat er geen predikanten meer in Kollumerpomp zijn, wordt er gewerkt met pastorale werkers om de kerkenraad te ondersteunen. Tot en met 2015 werd deze taak uitgevoerd door emeritus predikant J. Groenevelt (zoon van Ds. Groenevelt die hier predikant is geweest). Zijn taak is in 2015 overgenomen door pastoraal medewerker dhr. A. Riepma. Sinds 2016 is mevrouw A. Gobetz pastoraal werkster.

In september 2006 was het 100 jarige jubileum, hieraan is veel aandacht besteed, met speciale diensten en een concert. Verder is er op een zondagmiddag een grote groep mensen naar Kollum gelopen om daar (zoals vroeger) een dienst te volgen.

Op dit moment is het zo dat er een keer per zondag een dienst wordt gehouden om 9.30 of om 11.00 uur. Vanaf 2019 is er de gelegenheid voor de gemeenteleden om een kopje koffie te drinken. Dit zal plaats vinden op de eerste zondag van de maand als de dienst begint om 9:30 uur. Er is dan de gelegenheid om een bakje koffie te drinken na afloop van de dienst.

Het ledental bestaat uit ca. 203 leden. De kerkenraad bestaat op dit moment uit 3 ouderlingen en 4 diakenen. Twee vacatures konden in 2019 niet ingevuld worden. De taken binnen de kerkenraad zijn daarom anders verdeeld. De rol van de wijkassistentes is daarmee nog belangrijker geworden.

Gebruiksplan

Als kerk hebben wij een gebruiksplan opgesteld. Hiermee willen we bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Klik hier om het gebruiksplan in te zien.

Kostenoverzicht

Klik hier voor het kostenoverzicht van de kerk.

                                        
ANBI gerelateerde onderwerpen

ANBI 2013-2014 Gereformeerde kerk Kollumerpomp.

ANBI 2014-2015 Gereformeerde kerk Kollumerpomp.

ANBI 2015-2016 Gereformeerde kerk Kollumerpomp.

ANBI 2016-2017 Gereformeerde kerk Kollumerpomp.

ANBI 2017-2018 Gereformeerde kerk Kollumerpomp.

Begroting 2020.

ANBI 2019 College van Diakenen

ANBI 2019 College van Kerkrentmeesters

ANBI 2020 Begroting College van Diakenen

Kamer van koophandel nummer 76426025
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer 824136251
Privacy verklaring Lees hier de privacy verklaring van de kerk

Orthodoxe kerk van de heilige Panteleimon Kollumerpomp

De Orthodoxe Gemeenschap, die haar vieringen aan de Brongersmaweg 15 te Kollumerpomp houdt, behoort tot het Aartsbisdom van de Orthodoxe Kerken van de Russische traditie in West-Europa. Het centrum van dit Aartsbisdom is de kathedraal in de Rue Daru te Parijs. Het Aartsbisdom valt onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

De Orthodoxe Kerk is van oudsher de volkskerk in Oost-Europese landen als Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Georgië, Rusland en Servië. Vanuit die landen heeft de Kerk zich, vooral in de vorige eeuw, over heel de wereld verspreid. In Nederland zijn er rond de dertig parochies en een viertal kloosters.

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is er een kleine gemeenschap, die haar diensten viert in Kollumerpomp, ten huize van de familie Lucassen.

Voor meer informatie, o.a. het rooster van diensten, kunt u terecht op onze website, waar u ook veel "links" vindt www.orthodoxfriesland.nl