Pompsters gehuldigd

Op woensdag 26 maart hield Plaatselijk Belang Kollumerpomp haar jaarlijkse ledenvergadering in een volle zaal van dorpshuis Het Trefpunt.
Voorzitter Wybe Kloppenburg sprak zijn dank uit voor de geweldige inzet van vele vrijwilligers tijdens NL DOET. Bijna alle klussen zijn gerealiseerd en daarmee heeft Kollumerpomp weer een betere uitstraling gekregen.

Na de reguliere zaken als notulen en jaarverslag meldde hij dat er van de Pompsters wordt verwacht om dit jaar wél een team te gaan leveren voor de drakenbootrace in Kollum.
Vervolgens kreeg bestuurslid Bert Kingma het woord want mw. A. Kingma-Dam, stopt op 1 mei met de bezorging van 'Kontakt'. Zij heeft dit werk 36 ½ jaar mogen doen met veel toewijding en plezier. Mw. Kingma heeft in deze afgelopen tijd 182.500 ex. dorpskranten bezorgd en daarbij ongeveer 29.700 km. gefietst en 2700 km. te voet moeten afleggen en heeft 1800 liter koffie moeten zetten om de redactieleden op scherp te houden. Nu wordt zij 30 april 80 jaar. Een respectabele leeftijd maar ook een leeftijd waarbij het besef is gekomen dat niet alles meer vanzelfsprekend gaat. De redactie waardeert haar inzet en hoopt dat zij na haar verjaardag wat meer van haar vrije tijd mag gaan genieten want zij is nog steeds actief bezig in het dorp. "Het zal straks voor haar even moeten wennen maar dit komt allemaal wel goed", aldus Kingma. Hij overhandigde haar een gevulde envelop en een oorkonde waarbij zij werd benoemd tot erelid van het mededelingenblad voor Kerk, School en Verenigingen 'Kontakt' van De Pomp. Wybe Kloppenburg overhandigde haar namens Plaatselijk Belang een mooie bos bloemen.


Hierna nam voorzitter Wybe Kloppenburg het woord en prees de uitstekende resultaten van enkele dames uit De Pomp. Zij hebben het heel ver geschopt bij het sportonderdeel Twirl. Rianne van Wieren werd hierbij Nederlands kampioen! Wethouder Jelle Boerema vertelde dat de gemeente Kollumerland trots is op haar. De wethouder en Plaatselijk Belang overhandigden haar een envelop.


Het bestuur van Plaatselijk Belang is bezig geweest met het uiteenzetten van haar dorpsvisie. Een concept hiervan werd uitgedeeld zodat men de komende tijd hierover mee kan denken om vervolgens in de loop van het jaar op een nog te plannen avond hier een definitieve versie van te maken .
Bij punt bestuursverkiezing waren W. Kloppenburg en B. Holtsema aftredend en niet herkiesbaar. Er is slechts 1 persoon bereid gevonden in de persoon van T.A. v/d Mossel om zitting te nemen in het bestuur.


De voorzitter benadrukte dat het steeds moeilijker wordt nieuwe bestuursleden te vinden. Hij drukte de inwoners van Kollumerpomp op het hart dat zonder deze mensen geen vereniging kan bestaan en dat hij verwacht dat men dit goed moet beseffen.
Burgemeester B. Bilker prees de volharding van en de goede samenwerking met Kloppenburg, ook na zijn ongeluk. Na een korte tijd van afwezigheid heeft hij de draad weer snel opgepakt om deze 8 jaar als voorzitter tot een goed einde te brengen. Bilker overhandigde hem als uitzondering en als dank hiervoor, een mooi fotoboek van de gemeente Kollumerland c.a.


Tot slot was de beurt aan Jaap Kloosterhuis, medewerker van Staatsbosbeheer. Hij meldde dat, ondanks de terugloop van het personeelsbestand, de motivatie, het streven naar het uitwerken van diverse plannen nog steeds hoog is. Ook voor het Lauwersmeergebied worden diverse zaken ten uitvoer gebracht en staat er nog het een en ander op het programma. Het gaat goed met het aantal zeearenden in dit gebied en ook de oehoe wordt steeds vaker waargenomen. Op recreatief gebied wil men plannen realiseren zodat ook natuurliefhebbers vaker aan hun trekken komen. De Pomp mag zich rijk rekenen met een dergelijk gebied achter de zeedijk!