Avondwandel4daagse Noordoosthoek

vierdaagseMaandagavond 1 juni gaat de eerste Avondwandel4daagse van de Noordoosthoek van start. Na vele weken van voorbereiding is het dan eindelijk zover. Heel veel vrijwilligers gaan ons assisteren en daar zijn we heel blij mee.

De voorinschrijving van de 5 en de 10 km. (€3,- p.p.) loopt nog t/m 30 mei. Opgeven bij Margo Dorrestijn, Foijingaweg 86. De kinderen kunnen zich ook op school opgeven. Maandagavond betaalt u € 4,- p.p. aan de start. Tevens kan er ook 1 avond (€ 2,50 p.p.) gelopen worden. Tot slot nog even aandacht voor het volgende:

Lees meer...

De Lauwerssé

KOLLUMERPOMP - Michiel Sjouke Elings Visser, achttien jaar veehouder geweest te Kollumerpomp maar was daarnaast een bevlogen amateur historicus en schrijver. Als rasechte Fries schreef hij pagina's vol in diverse streekkranten en –bladen. Eigenzinnig als hij was, had hij een eigen visie op politieke zaken en problematiek in de agrarische sector. In de jaren 1952 en 1953 schreef M.S.E., zoals hij op De Pomp werd genoemd, een reeks artikelen over de Lauwerszee in het Friestalige blad 'De Stim fan Fryslân', het tijdschrift van het 'Kristlik Frysk Selskip'.

Op 28 maart 1968 neemt hij, als tachtigjarige, afscheid van zijn lezers en spreekt daarbij de hoop en wens uit dat zijn werk op een zekere dag uitgegeven zal worden. 'Graech soe ik sjen wolle dat inkelde fan myn opstellen bondele en útjown wurde, mar ik sjoch der gjin kâns op", aldus Visser. Na een kort ziekbed overlijdt hij op 23 mei 1971. Met medewerking van Foppe Visser, zoon van M.S.E. Visser, en Tresoar in Leeuwarden maakte Pompster Bert Kingma het verhaal compleet en publiceerde het in de vorm van een klein boekje (Friestalig) van 44 pagina's en is voor € 4,- verkrijgbaar op Meester Visserstraat 3, Kollumerpomp.

"Ik wie fan doel om it oer te setten yn it Nederlânsk mar dat koe ik dy bêste man net oandwaan", zegt hij. Van deze uitgave is een beperkt aantal gedrukt en afgelopen maandag mocht hij het eerste exemplaar overhandigen aan F. Visser.

Foto uitreiking boekje 'De Lauwerssé': links: Foppe Visser; rechts: uitgever Bert Kingma.

Ledenvergadering Uitvaarfvereniging 'De Laatste EER'

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse leden vergadering op woensdag 15 april 2015 om 20.00 uur in het Trefpunt te Kollumerpomp.

AGENDA:

 • Opening door voorzitter K.van der Veen
 • Herdenking overledenen
 • Notulen 09 april 2014
 • Mededelingen
 • Financieel verslag 2014
 • Verslag kas commissie
 • Vast stellen contributie en ledenkorting
 • Bestuur verkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar D.Zuidema
  • Bestuur stelt voor ……………
  • kandidaten kunnen zich aanmelden een half uur voor de vergadering
 • Rondvraag
 • Sluiting

Meer informatie over onze vereniging vindt u hier.

Himmeldei

landelijkeopschoondagWat is er mooier dan het voorjaar te beginnen met een schone omgeving?
Het doel van de Himmeldei is om de dorpen en steden schoner te maken door met elkaar de straat op te gaan en de directe woonomgeving afvalvrij te maken. De gemeente levert het materiaal en een kop koffie voor de vrijwilligers.

Lees meer...

Kollumerpomp presenteert haar dorpsvisie

Dinsdagavond 17 maart hield Plaatselijk Belang Kollumerpomp haar ledenvergadering in dorpshuis het Trefpunt. Voorzitter Ronnie Wilschut mocht het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsvisie 2015-2020 in het bijzijn van een goed gevulde zaal overhandigen aan wethouder J. Boerema.
Deze visie is tot stand gekomen na een gehouden enquête enkele jaren geleden, een inspreekavond met de leden en een brainstormsessie van enkele bestuursleden. Hierbij werd de vraag gesteld: "Waar willen we heen als dorp Kollumerpomp en hoe gaan we dat realiseren?" Het beleid hierin zal samen met de leden worden besproken en het bestuur van Plaatselijk Belang zal dan verslag doen van haar werkzaamheden.

Lees meer...

Passage 60 jaar

passageDinsdag 17 februari j.l. vierden de dames van Passage hun 60 jarig jubileum.
Van de 17 leden waren er 11 leden die een jubileum vierden.
Annie Kingma-Dam spande de kroon met 55 jaar.
Daarna Lenie Postma de Haan met 50 jaar.
Sijke Nicolai was al 45 jaar Passage lid.
Verder waren er 4 leden met 40 jaar, 1 met 35 jaar en 3 leden die 25 jaar lid waren.
Het werd in eigen kring gevierd met o.a. een heerlijk buffet verzorgd door het Trefpunt.