Ledenvergadering Begrafenisvereniging “De laatste Eer”

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op Dinsdag 8 maart 2016 om 20.00 uur in het Trefpunt te Kollumerpomp

Agenda:

 • Opening door voorzitter K. v/d Veen
 • Herdenking overledenen
 • Notulen 15 april 2015
 • Mededelingen
 • Financieel verslag 2015
 • Verslag kascommissie: Bart de Jong en Douwe Nicolai
 • Vaststellen contributie en ledenkorting
 • Bestuursverkiezing => Aftredend en niet herkiesbaar: K. v/d Veen
 • Bestuur stelt voor: Menno van der Veen
 • Pauze
 • Presentatie Folder van onze begrafenisvereniging
 • “Mogelijkheden van begraven en cremeren in de tijd van NU!”

Uitvaartverzorger Dhr. Fennema gaat een presentatie houden over wat er mogelijk is op het gebied van begraven en cremeren. Hij kan ook antwoord geven op al uw vragen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden een half uur voor de vergadering

 • Rondvraag
 • Sluiting