Ledenvergadering Uitvaarfvereniging 'De Laatste EER'

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse leden vergadering op woensdag 15 april 2015 om 20.00 uur in het Trefpunt te Kollumerpomp.

AGENDA:

 • Opening door voorzitter K.van der Veen
 • Herdenking overledenen
 • Notulen 09 april 2014
 • Mededelingen
 • Financieel verslag 2014
 • Verslag kas commissie
 • Vast stellen contributie en ledenkorting
 • Bestuur verkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar D.Zuidema
  • Bestuur stelt voor ……………
  • kandidaten kunnen zich aanmelden een half uur voor de vergadering
 • Rondvraag
 • Sluiting

Meer informatie over onze vereniging vindt u hier.