Update Simmer yn Fryslân

Dizze simmer meitsje de ferslachjouwers fan Omrop Fryslân in acht wiken lange toer troch ús provinsje. Se strike del yn ferskate doarpen en stêden yn Fryslân en besykje dy plakken te sjen troch de eagen fan de bewenners. Want, wat bart der yn de simmer?

Hjoed (8 juli) binne we de hiele dei yn Kollumerpomp. Yn dit simmerblog in oersjoch fan alle ferhalen. Jûn om 17.15 oere, en dêrnei om 'e healoere, is Simmer yn Fryslân op telefyzje te sjen.

https://www.facebook.com/OmropFryslan/videos/simmer-yn-kollumerpomp/277108493380572/

https://www.omropfryslan.nl/nijs/971635-simmerblog-simmer-yn-kollumerpomp